HATC NLPt logo


48. konferencija Europske asocijacije za Neuro-lingvističku psihoterapiju
23.03.2019. u Zagrebu   otvori


HATC NLPt - Pet Friendly Organization


 
by Google www.nlpt.hr www  
CEP  | O nama  |  Savjetovanje i psihoterapija  |  E-savjetovanje i coaching  |  Evaluacija potencijala  |  Medijacija  | Događanja | Seminari  | Članci  |  Kontakt  |  Linkovi | GDPR
       sadržaj   l   tijek tečaja   l   peergrupe   l   videotrening   l   uvjeti   l   cijena   l   mjesto   l   vrijeme   l   voditelji   l   polaznici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
HATC NLPt facebook page  


NLP/NLPt  savjetnik (Practitioner)

Diplomski tečaj za profesionalnu savjetnicu / savjetnika praktičara NLP/NLPt-a
(30-dnevni tečaj)

Diplomski tečaj iz Neuro-lingvističkog programiranja/ psihoterapije sastoji se od ukupno 30 dana izobrazbe, podijeljene u osam susreta od po tri dana, jedan od četiri i jedan dvodnevni. Prethodno je neophodno završiti dvodnevni uvodni NLP/NLPt seminar.

Za stjecanje diplome NLP/NLPt praktičara potrebno je prisustvovati svim susretima. Ukoliko netko bude spriječen, taj susret može nadoknaditi tijekom slijedeće Practitioner-izobrazbe, nakon čega dobiva diplomu.

Istovjetna izobrazba za NLP/NLPt praktičara u Austriji se priznaje kao dio izobrazbe za životnog i socijalnog savjetnika (Lebens und Sozialberater), medijatora i kliničkog psihologa. Izobrazba za NLP/NLPt praktičara Hrvatsko-austrijskog trening centra priznata je u okvirima austrijskog OETZ-centra (Oesterreichisches Training Zentrum fuer NLP), što znači i na razini Europske asocijacije za NLPt, te u okviru EAP-a za dobivanje Europskog certifikata za psihoterapiju. U Austriji je izobrazba za NLPt praktičara OETZ centra, a time i Hrvatskog centra, priznata kao dio izobrazbe za mr sc iz coachinga i medijacije.

Voditelji su mag Peter Schütz, dr. Helmut Jelem, dr Birgit Trattler, mr sc Peter-Ihor Atamaniuk,  Austrija, mr.sc. Benedikt Peczko, Poljska, dipl. psih. Anne Wahlen Buri, Švicarska, i mr. spec. Melita Stipančić, Hrvatska.

Cijena ukupnog programa iznosi 10.600,00 kn (PDV uključen), moguće u ratama, ili kod uplate cijelog iznosa na početku edukacije (na početku drugog modula) 9.500,00 kn.

Vremenski raspored: Pojedini moduli organizirani su vikendom (petak – nedjelja) u razmaku od 5 – 7 tjedana.

Mjesto održavanja: Seminari će se odvijati u početku prvenstveno u Zagrebu, no s vremenom će se uključiti i druge lokacije.

„Peer-grupe“ - između pojedinih susreta radi se u sklopu „peer-grupa“ koje sudionici sami organiziraju s ciljem vježbe i produbljivanja modela naučenih na seminaru.

Video-trening – bitan čimbenik profesionalnog treninga kod nas je korištenje video-snimki za vježbu i superviziju. Tijekom jednogodišnje izobrazbe svaki sudionik/ica ima zadatak napraviti snimku razgovora s nekim klijentom, koja se prvo analizira u okvirima peer-grupe, a nakon što peer-grupa odluči da je kvaliteta snimke dovoljno dobra – predaje se trenerima na procjenu.

 

Popis i kratki opis pojedinih modula

I. modul
OSNOVNE TEME: Verbalna i neverbalna komunikacija, reprezentacijski sustavi, model neuro-logičkih razina, rad sa emocionalno opterećujućim iskustvima iz prošlosti.
Reprezentacijski sustavi, koji odgovaraju osjetnim modalitetima (vizualnom, auditivnom, kinestetičkom  – proprioceptorno /taktilnom, olfaktornom i gustatornom) ljudima služe za interni i eksterni prijam informacija, kao i za daljnju kognitivnu preradu. Ljudsko iskustvo može se u najvećoj mjeri opisati analizom zbivanja unutar cjelokupnosti reprezentacijskih sustava. Model neuro-logičkih razina razvio je Robert Dilts na osnovi pet logičkih kategorija učenja Gregory Batesona (1981). U NLPt-u logičke razine terapeutu mogu koristiti kao referentno sustavi za bolje razumijevanje problema, tj. razina na kojima se očituje. te odabir najprikladnijih intervencija
OBLICI RADA: Predavanje, vježbe, diskusije - rad u malim skupinama, rad u velikoj grupi.

II. modul
OSNOVNA TEMA: Rad na cilju, komunikacijski modeli za savjetodavni rad, medijaciju, tehnika vođenja dijagnostičkog i savjetodavnog intervjua, video-analiza i video-supervizija.
Određivanje cilja u okviru NLPt-a zauzima važno mjesto. Polazi se od toga da s određivanjem cilja već započinje proces mijenjanja. Na mozak, tj. cjelokupan organizam se gleda kao na kibernetski sustav koji će, čim je nekom jasan cilj, tako organizirati nesvjesno ponašanje  da ono biva usmjereno ka cilju. U tu svrhu je razvijen «ciljni model» - određen slijed pitanja koja imaju za cilj potaknuti bitne svjesne i nesvjesne procese za jasno oblikovanje cilja, te razmatranje mogućih utjecaja i (željenih i neželjenih) posljedica.
OBLICI RADA: Predavanje, rad u malim skupinama, video-snimanje razgovora u malim grupama, video-supervizija, rad u velikoj grupi.

III. modul
OSNOVNA TEMA: Rad sa strahovima i fobijama; Asocijacija/disocijacija
U okviru NLPt-a razvijeno je niz učinkovitih tehnika rada sa fobijama i strahovima, ovisno o njihovoj etiologiji, te značenju koje imaju unutar cjelokupnog životnog konteksta osobe.
U kliničkom radu, u različitom kontekstu, razlikujemo stanje asocijacije-uključenosti, pri kojem dolazi do povezivanja dotad odvojenih psihičkih sadržaja i opažanja, te disocijacije, isključenosti, kada dolazi do odvajanja psihičkih sadržaja, psihofizioloških stanja i opažanja. U NLPt-u asocijacija i disocijacija elementi su različitih područja i tehnika rada.
OBLICI RADA: Predavanje, rad u malim grupama, rad u velikoj grupi, uvježbavanje tehnika rada s fobijama,video-supervizija.

IV. modul
OSNOVNA TEMA: Preuokviravanje, rad sa submodalitetima, mijenjanje unutarnjeg doživljaja i stanja, promjena ponašanja.
Model preuokviravanja zasniva se na spoznaji  da značenje koje se pripisuje određenom događaju (također simptomu, problemu) ovisi o okviru unutar kojeg se opaža. Kad se događaj stavlja u drukčije okvire, daje mu se novo značenje koje je za klijenta korisno, što omogućuje nove reakcije i novo ponašanje. U NLPt-u se razlikuje između preuokviravanja konteksta, značenja i sadržaja. Različite tehnike rada s preuokviravanjem omogućuju osobi da mijenja vlastiti unutarnji doživljaj, što ujedno  jača osjećaj unutarnje snage i kompetentnosti.
OBLICI RADA: Predavanje, rad u malim grupama, rad u velikoj grupi, uvježbavanje tehnika rada s preuokviravanjem,Video-supervizija.

V. modul
OSNOVNA TEMA: Rad s obrascima i strategijama
Rad s obrascima i strategijama na svim logičkim razinama igra važnu ulogu u NLPt-u. Polazi se od toga da čovjek djeluje u skladu s «unutarnjom zemljopisnom kartom» koja nastaje putem uređivanja iskustava u strukturirane sljedove (obrasce/strategije). Elemente strategije čine različiti reprezentacijski sustavi i sekvence u kojima se koriste, o čemu ovisi učinkovitost ponašanja. Rad s obrascima i strategijama koristan je za rješavanje problema/zastoja, povećanje uspješnosti, motiviranje i drugo.
OBLICI RADA: Predavanje, rad u malim grupama, rad u velikoj grupi, vježbe, diskusije.Video-supervizija.

VI. modul
OSNOVNA TEMA: Trans i metafore – hipnotički govorni obrasci, opuštanje.
Integrativni dio NLPt-a je rad s laganim i srednjim stanjima transa. Prema Miltonu Ericksonu svijest na osnovi brojnih naučenih stavova, mišljenja i oblika ponašanja podliježe velikim ograničenjima. Pod stanjem transa podrazumijeva se, u najširem smislu, usmjeravanje pozornosti na relativno malobrojne unutarnje sadržaje, s ciljem oslobađanja nesvjesnih potencijala za rješavanje problema.  Stanje transa može se inducirati putem raznih postupaka verbalne i neverbalne komunikacije, direktne ili indirektne sugestije.
OBLICI RADA: Predavanje, rad u malim grupama, rad u velikoj grupi, vježbe, diskusije. Video-supervizija.

VII. modul
OSNOVNA TEMA: Traumatska iskustva i njihov utjecaj, te mogućnosti mijenjanja
U okviru NLPt-a razvijene su određene metode rada koje pomažu osobi integrirati traumatska iskustva iz prošlosti, povezati ih s unutarnjim resursima, te promijeniti negativan učinak na sadašnje psihofizičko stanje. Tehnike koje se uče i vježbaju na ovom seminaru su rad s vremenskom linijom (metafora za strukturiranje vremensko-prostorne komponente života), te «promjena osobne povijesti», gdje se, pojačanociljanim neurofiziološkim sidrenjem, radi na povezivanju traumatski misli i osjećaja s pozitivnim resursima.
OBLICI RADA: Predavanje, rad u malim grupama, rad u velikoj grupi, vježbe, diskusije. Video-supervizija.

VIII. modul
OSNOVNA TEMA: Medijacija i rješavanje konflikata
Razni koncepti NLPt-a  u sebi sadrže «medijacijski pristup» - rad s unutarnjim dijelovima ličnosti, integracija polariteta, integracija životnih područja i sl. Poznavanje i korištenje preciznih lingvističkih obrazaca pomaže NLPt-medijatorima brzo i točno razumjeti stajalište klijenata i usmjeriti ih prema cilju iznalaženja zajedničkog rješenja. 
Voditelj: dr Helmut Jelem, psihijatar, voditelj odjela psihijatrijske klinike Otto Wagner Spital.
OBLICI RADA:Predavanje, rad u malim grupama, rad u velikoj grupi, vježbe, diskusije. Video-supervizija.

IX. PRED-TESTIRANJE
Ponavljanje i proširivanje, te povezivanje dosad obrađenih sadržaja, video-supervizija.

X. TESTIRANJE
Zadnji, četvrodnevni susret organiziran je kao intenzivni, prvenstveno iskustveni, splet vježbi, diskusija, video-snimanja i analiza, s ciljem da sudionici imaju priliku sami procijeniti stupanj usvojenosti pojedinih vještina/ tehnika/ metoda naučenih tijekom izobrazbe. Evaluacija se provodi i međusobno, te od strane trenera, s ciljem osvještavanja vlastitih snaga, te eventualnih područja gdje je potrebno poboljšanje. Dio «testiranja» je neposredan rad s «gostima-klijentima», uz superviziju od strane trenera i kolega na višem stupnju NLPt-izobrazbe. U tu svrhu svatko od sudionika dovede sa sobom osobu koja želi imati iskustvo savjetovanja NLPt-metodom.


Voditelji tečaja: mr Peter Schütz i drugi treneri i supervizori austrijskog centra za NLP i NLPt (dr. Helmut Jelem, dr Birgit Trattler, mr sc Peter-Ihor Atamaniuk, Austrija, mr.sc. Benedikt Peczko, Poljska, dipl. psih. Anne Wahlen Buri, Švicarska, i mr. spec. Melita Reiner, Hrvatska). Seminari se održavaju na engleskom jeziku uz osigurani prijevod.

PETER SCHUTZ
Mr Peter Schütz, sveučilišni lektor (Uni/FH), zdravstveni i gospodarstveni psiholog, sigurnosni psiholog (ASIS), učitelj psihoterapije (DG), ECP, supervizor i trener pri ŐAGG, Edukator EMDR-a, savjetnik za poduzeća, savjetnik/coach za životna i socijalna pitanja, trener medijacije, NLP edukacija kod Johna Grindera, Davida Gastera, Gene Early-a i Roberta Diltsa, Edukacijski supervizor i coach BŐP. Tel. 0676/ 849 11218, E-Mail: friendly@eunet.at, web www.nlpzentrum.at


 

HATC NLPT
     Hrvatsko-austrijski trening centar za neuro-lingvističku psihoterapiju .. ..Psychological counseling, psychotherapy and coaching in English Psychological counseling, psychotherapy and coaching in Englishand German / Deutsch Psychological counseling, psychotherapy and coaching in German / Deutsch Welcome!
   Zadnja promjena: 20.03.2019.
www.nlpt.hr
     Hrvatska / Croatia....10000 Zagreb, Rusanova 10....Tel. +835-1- 23 21 935, +835-91- 23 03 066....Fax +835-1- 23 21 935.... info@nlpt.hr ...... HATC NLPt facebook page....Izjava o privatnosti....Copyright HATC-NLPT 2019.